Energismart byggande snart vardag 26.10.2011

Det energismarta byggandets tid står för dörren enligt deltagarna på ERA17-gruppens årsdag den 26 oktober (ERA17 – För en energismart byggd miljö 2017).

För närvarande är energieffektivitet inom planläggningen på frammarsch i många projekt. En reform av byggnadstillsynen planeras i Vasa och Borgå med Uleåborgs stad som läromästare. De sex största städerna, det vill säga Helsingfors, Esbo, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda, bereder egna ERA17-program för städerna och omsätter flera projekt i praktiken.

Med energismart byggd miljö avses en byggd miljö som är energieffektiv och högklassig och har låga utsläpp och där nödvändiga åtgärder mot klimatförändringen vidtagits.

Handlingsprogrammet ERA17 inleddes för exakt ett år sedan. Då sammankom en bred grupp av sakkunniga för att kartlägga de bästa metoderna att främja energismarthet.

Enligt Jukka Noponen från Sitra som är ordförande för uppföljningsgruppen för ERA17 blir hand-lingsprogrammet allt viktigare.

Att genomföra ERA17-programmet är en nationell uppgift. Under det första verksamhetsåret har de centrala organisationerna inom fastighets- och byggbranschen, Kommunförbundet och många kommuner och företag införlivat målen i praktiska projekt både självständigt och i samråd med mil-jöministeriet, Tekes och Sitra.

På webbplatsen ERA17.fi kan man följa hur de drygt 30 åtgärderna i handlingsprogrammet fram-skrider.