Material

Energismart byggande snart vardag 26.10.2011

Det energismarta byggandets tid står för dörren enligt deltagarna på ERA17-gruppens årsdag den 26 oktober (ERA17 – För en energismart byggd miljö 2017).

För närvarande är energieffektivitet inom planläggningen på frammarsch i många projekt. En reform av byggnadstillsynen planeras i Vasa och Borgå med Uleåborgs stad som läromästare. De sex största städerna, det vill säga Helsingfors, Esbo, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda, bereder egna ERA17-program för städerna och omsätter flera projekt i praktiken.

Med energismart byggd miljö avses en byggd miljö som är energieffektiv och högklassig och har låga utsläpp och där nödvändiga åtgärder mot klimatförändringen vidtagits.

Handlingsprogrammet ERA17 inleddes för exakt ett år sedan. Då sammankom en bred grupp av sakkunniga för att kartlägga de bästa metoderna att främja energismarthet.

Enligt Jukka Noponen från Sitra som är ordförande för uppföljningsgruppen för ERA17 blir hand-lingsprogrammet allt viktigare.

Att genomföra ERA17-programmet är en nationell uppgift. Under det första verksamhetsåret har de centrala organisationerna inom fastighets- och byggbranschen, Kommunförbundet och många kommuner och företag införlivat målen i praktiska projekt både självständigt och i samråd med mil-jöministeriet, Tekes och Sitra.

På webbplatsen ERA17.fi kan man följa hur de drygt 30 åtgärderna i handlingsprogrammet fram-skrider.

ERA17 broschyr

ERA17 presentation

ERA17 Pressmeddelande 26.10.2010

De effektivaste sätten att minska utsläppen inom byggande, fastighetsanvändning och markanvändning har kartlagts

Pressmeddelande från Miljöministeriet, Sitra och Tekes

Arbetsgruppen ERA17, som tillsatts av bostadsminister Jan Vapaavuori, identifierade 31 olika åtgärder genom vilka Finland kan bli ett ledande land inom energieffektivitet

Utvecklingen av byggbestämmelserna ska kartläggas för de följande tio åren och renoveringar ska styras med bestämmelser. I stället för att byggnadstillsynen verkställs i form av efterkontroller ska den vara proaktiv och rådgivande. Fastigheterna ska miljöklassificeras, gränser ska slås fast för utbredningen av urbana områden och inmatningstariffer ska fastställas för solel. Dessa är exempel på de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från byggda miljöer, enligt ERA17-arbetsgruppens slutrapport.

Arbetsgruppen som tillsattes av bostadsminister Jan Vapaavuori hade som uppgift att kartlägga de effektivaste medlen för att förbättra energieffektiviteten i byggda miljöer. Arbetet i gruppen som bestod av framstående sakkunniga inom affärsverksamhet, forskning och den offentliga förvaltningen leddes av Miljöministeriet, Sitra och Tekes. Målet är att Finland ska uppnå sina mål för utsläppsminskningar i byggda miljöer i förtid, redan år 2017. Resultatet är 31 åtgärdsförslag för energieffektiv markanvändning, decentraliserad energiproduktion, styrning av byggandet, fastighetsanvändning och ‑innehav samt kompetensutveckling.

– De förnuftigaste energiinsatserna kan vara mycket olika i städer och på landsbygden. Decentraliserad energiproduktion kan ha stor betydelse på landsbygden, medan tonvikten i urbana områden ligger på kompletterande byggande och förtätning av samhällsstrukturen. Det ter sig klart att renovering är nyckeln till främjande av förnuftig energianvändning: över hälften av byggnadsbeståndet år 2050 existerar redan i dag, säger bostadsminister Jan Vapaavuori.

Arbetsgruppen föreslår åtgärder på både kort och lång sikt. Enligt de preliminära effektbedömningarna kommer dessa att före år 2050 minska energiförbrukningen i byggda miljöer med 20–35 procent och utsläppen av drivhusgaser med 10–35 procent jämfört med dagens läge. De flesta av investeringarna som krävs för åtgärderna är ekonomiskt lönsamma redan nu. Utöver att man minskar på energiförbrukningen och utsläppen kan man också betydligt höja kvaliteten på byggande och boende.

– Förnuftig energianvändning är ingen uppoffring utan någonting positivt som gagnar oss alla. Dessutom är den en betydande affärsmöjlighet. Jag hoppas att denna insikt anammas också inom fastighets- och byggbranschen. Om branschen inte engagerar sig helhjärtat i detta kommer vi inte vidare i arbetet, betonar Vapaavuori.

ERA17-rapporten är den första övergripande granskningen av utsläppen från byggda miljöer i Finland. I byggda miljöer används 42 procent av all energi och där uppstår 38 procent av koldioxidutsläppen. Att minska utsläppen från byggda miljöer spelar alltså en viktig roll när det gäller att motarbeta klimatförändringarna. Enligt klimatpanelen IPCC:s utredningar är insatser i byggnader och byggande det kostnadseffektivaste sättet att minska utsläppen.

Ytterligare information

Överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet,
fornamn.efternamn[ at ]ymparisto.fi, tel. 0400 867 759

Direktör Jukka Noponen, Sitra,
fornamn.efternamn[ at ]sitra.fi, tel. 040 587 4323

Direktör Jukka Noponen, Sitra,
fornamn.efternamn[ at ]sitra.fi, tel. 040 587 4323

Sektordirektör Reijo Kangas, Tekes,
fornamn.efternamn[ at ]tekes.fi, tel. 050 5577 892

Expert Tuula Laitinen, Sitra,
fornamn.efternamn[ at ]sitra.fi, tel. 050 3738 601

Informatör Riikka Lamminmäki, miljöministeriet,
fornamn.efternamn[ at ]ymparisto.fi, tel. 050 5245 269

Webbchefredaktör Eero Lukin, Tekes,
fornamn.efternamn[ at ]tekes.fi, tel. 050 5577 715

Serier