Verotus

Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön. Asemakaava-alueilla rakentamattomien tonttien kiinteistöveroa korotetaan, jotta valmiiksi rakennettu kunnallis­tekniikka ja infrastruktuuri saadaan tehokkaammin käyttöön.

Rakennusten kiinteistövero porrastetaan rakennusten energiamuodolla painotetun kokonaisenergiatehokkuuden ja lämmistys­tavan perusteella. Kiinteistöveron porrastamiselle on erilaisia vaihtoehtoja.

  • Porrastus voi perustua energiatehokkuusluokkaan, laskennalliseen energia­tehokkuus­lukuun tai yksittäisiin toimenpiteisiin. Porrastus voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla tasolla.
  • Porrastus voidaan toteuttaa esimerkiksi uuden, energiatehokkaan rakennuksen tai energia­tehokkaaksi korjatun rakennuksen vapauttamisella kiinteistöverosta määräajaksi.
  • Porrastus voi myös olla kahden edellisen mallin yhdistelmä, jossa jatkuvan porrastuksen lisäksi erittäin energiatehokas tai täysin uusiutuvaa energiaa käyttävä rakennus voi saada määräaikaisen vapautuksen verosta.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu valtiovarainministeriön ja kuntien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Ympäristöministeriö
Toteutusaikataulu Valtioneuvosto teki 3.5.2012 periaatepäätöksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi ja päätti ohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta.
Toimenpiteen eteneminen Helsingin seudulla rakentamattoman tonttimaan kiinteistöveroa on korotettu niin, että se vuonna 2017 on vähintään 3,0 %-yksikköä korkeampi kuin yleinen kiinteistövero. Rakennusten kiinteistöveroa ei ole porrastettu energiatehokkuuden mukaan.
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Selvitetään taloudelliset ohjauskeinot yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. Edistetään rakentamattoman maan käyttöön saamista. Parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla ohjauksella sekä luomalla kannustimia.

Työryhmän ehdotuksessa valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi on esitetty seuraavia toimenpide-ehdotuksia:

– Rakentamattoman rakennusmaan korotetun kiinteistöveron alarajaa nostetaan nykyisestä Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero laajennetaan koskemaan kaikkia rakentamattomia tontteja mukaan lukien niitä, jotka rajoittuvat omaan vakituiseen asuinrakennukseen.

Kesäkuussa 2012 allekirjoitetussa Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä aiesopimuksessa on sovittu, että kunnat käyttävät nykyistä aktiivisemmin lunastusmenettelyä ja rakentamiskehotuksia sekä edistävät täydennysrakentamista lisäämällä mahdollisuuksien mukaan tonttien rakennusoikeuksia sekä mahdollistamalla rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia erityisesti vajaasti rakennetuilla alueilla. Lisäksi on sovittu, että kunnat edistävät vajaasti rakennettujen asuinalueiden täydennysrakentamista sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutosten edellytyksiä.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero korotettiin Helsingin seudulla vuonna 2014 vähintään 1,5 %-yksikköä korkeammaksi kuin yleinen kiinteistövero. Vuonna 2017 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on Helsingin seudulla vähintään 3,0 %-yksikköä korkeampi kuin yleinen kiinteistövero. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero muualla maassa on vähintään 2,0 %-yksikköä korkeampi kuin yleinen kiinteistövero.

Yhteyshenkilö Timo Tähtinen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen aiesopimus