Rakentamismääräysten roadmap

Rakentamismääräysten roadmap mahdollistaa kiristyvien energiatehokkuutta koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin. Yritysten strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kannalta on tärkeää tuntea toimintaympäristön ennustettavissa olevat muutokset. Yritykset suuntaavat omia liiketoimintamallejaan ja painopisteitään säädöskehitykseen tukeutuen. Niille onnistunut energiatehokas ja terveellinen rakentaminen tarjoaa markkinoiden edelläkävijyyden ja lisää tuotteiden vientimahdollisuuksia.

Rakentamismääräysten roadmap, eli kuinka säädökset kehittyvät seuraavien kymmenen vuoden aikana, pohjautuu yhteiseurooppalaisen rakennusten energiatehokkuutta koskevan säätelyn kehittymiseen. Lähtökohtana on rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeen­pano sekä kokonaisenergiatarkastelun ja eri lämmitysmuotojen ympäristövaikutusten sisällyttäminen rakentamismääräyksiin.

Rakentamismääräysten roadmapin laatiminen kuuluu ympäristöministeriön, kuntien sekä kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset toimijoiden toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Ympäristöministeriö
Toteutusaikataulu 8/2011 -12/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa viiveellä
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Ympäristöministeriö valmistelee tiekartan kevään 2012 aikana yhteistyössä kuntien ja kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa.

Ympäristöministeriö toteutti sähköisen kyselyn alan toimijoille (3/2012). Vastauksia roadmap -kyselyyn saatiin yli 350 sisältäen lähes 500 ideaa. Kyselyn tuloksia käytetään roadmapin laadinnan apuna.

Alustava RoadMap esiteltiin SITRAn energiaohjelman päätösseminaarissa 7.6.2012

Yhteyshenkilö Teppo Lehtinen
Lisätietoja ja tausta-aineistoa http://www.sitra.fi/tapahtumat/2012/energiasta-kestavyyteen-energiaohjelman-paatosseminaari

www.ymparisto.fi