Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus

Ennakoivalla laadunohjauksella rakennusvalvonta jakaa kuluttajille tietoa eri valintojen vaikutuksista sekä neuvoo rakennuttajia energiaviisaisiin ratkaisuihin ja hyvään kiinteistön ylläpitoon.

Ennakoivasti ohjaava rakennusvalvonta luo edellytyksiä paremman laadun saavuttamiselle säädösten osoittaman minimitavoitteen sijaan. Ennakoivassa laadunohjauksessa selvitetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä rakennuksen energiatehokkuuden ja todennäköisen energiankulutuksen lisäksi myös rakennuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrä. Pitkällä aikavälillä otetaan tällöin huomioon myös rakennusmateriaaleista aiheutuvat päästöt.

Rakennusvalvonta kehittyy entistä paremmaksi palveluorganisaatioksi parantamalla osaamista, keskittämällä resursseja suurempiin rakennusvalvontayksiköihin sekä yhtenäistämällä käytäntöjä ja tulkintoja. Kun rakennusvalvontatoimi on kaikkialla Suomessa resursoitu yhtenäisesti, on luotu edellytykset asiantuntevalle, kustannustehokkaalle, ennakoitavalle, tasapuoliselle ja riippumattomalle rakennusvalvonnalle.

Rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen kehittäminen kuuluu kuntien ja ympäristöministeriön toimialaan. Sitran Energiaohjelman Energialähettiläs-hanke pilotoi Oulun mallin jalkauttamista muutamilla kaupunkiseuduilla. Kokeilupaikkakunnista muun muassa Porvoo on ottanut jatkokehittämänsä mallin aktiviiseen käyttöön.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Sitra / Tekes
Toteutusaikataulu 10/2011 – 12/2013
Toimenpiteen eteneminen Toteutunut suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen kehittämishanke on käynnistynyt Porvoossa ja Vaasassa. Hanketta koordinoi Posintra. Yhteiseen kehittämisosioon liittyvien tehtävien toteutuksesta vastaa pääosin Posintra Oy ja asiantuntijapalvelut tuottaa Pekka Seppälä, Oulun kaupunki.Hankkeessa järjestettiin yhteisiä kehittämispäiviä vuonna 2011 kahteen otteeseen yhteensä kolme päivää. Ensimmäinen, sitouttamista ja aiheeseen sekä työkaluihin perehdytystä sisältänyt kaksipäiväinen tilaisuus pidettiin Vantaalla 11. – 12.10.2011. 15.11. pidettiin koulutuspäivä, jossa kaupungit myös esittelivät laatimiaan suunnitelmia hankkeen toteutuksesta. Joulukuussa Porvoon rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja maapolitiikan yksiköiden edustajat tutustuivat Oulun rakennusvalvonnan toimintaan.

Vaasassa ja Porvoossa järjestettiin ammattilaisille joulukuussa koulutuspäivä ja sen jatkona keskusteluilta tammikuussa 2012. Pääsuunnittelijoita ja muita rakennusalan ammattilaisia osallistui eri tilaisuuksiin 30…60 henkeä.

Keväällä 2012 Porvoossa järjestettiin ensimmäinen kertarakentajien kolme iltaa käsittävä laadunohjauskoulutus. Toisella kerralla marraskuussa koulutusiltojen jatkoksi annettiin myös yksilöllisempää kortteliohjausta. Vaasassa vastaava koulutus järjestettiin 1. kerran toukokuussa myös kolmen illan mittaisena ja korttelikokouksilla täydennettynä sekä uudelleen joulu-tammikuussa.

2013 laadunohjausillat saivat jatkoa Porvoossa maaliskuussa ja Vaasassa myöhemmin keväällä. Koulutusillat keväisin ja syksyisin aikataulutetaan kaupungin tontinluovutuksen kanssa yhdessä laaditun vuosikellon perusteella. Tavoitteena on kohdata kertarakentajat heti, kun he ovat saaneet tiedon tontinluovutuspäätöksestä.

Porvoon ja Vaasan rakennusvalvonnan henkilöstö on vaihtanut kokemuksia hanketapaamisissa. Näitä varsinaisten kehittämispäivien ohella järjestettyjä tilaisuuksia on ollut Tampereella, Vaasassa ja Porvoossa.

Ammattilaisiltoja pääsuunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille järjestettiin myös 2012 ja 2013.

Porvoon kaupunki kehitti Oulun esimerkin pohjalta itselleen sopivan mallin rakennusvalvonnan ennakoivaan laadunohjaukseen. Tämä malli on otettu innokkaasti käyttöön ja laadunohjaukseen osallistuu paitsi rakennusvalvonta, myös kaupungin tontinluovutus.

Tontinsaajilta on saatu toimintatavasta hyvää palautetta. Laadunohjauksen asiakaspalaute on ollut hyvin myönteistä ja koulutusiltojen jälkeen tehdyissä kyselyissä lähes kaikki tontinsaajat ovat ilmoittaneet pyrkivänsä energiatehokkuudessa rakennusmääräysten mukaista vähimmäistasoa selvästi parempaan tehokkuuteen.

Yhteyshenkilö Leena Tuomi (Posintra), Jukka Noponen / Reijo Kangas
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Eva Heiskasen laatima raportti Skaftkärr-hankkeen tuloksista (jonka osana Porvoossa mallia kokeiltiin).