Rakennusten energiatodistus ja kiinteistötietojen rekisteri

Rakennusten energiatodistusten keskeinen tavoite on lisätä ihmisten tietoisuutta rakennusten energiatehokkuusominaisuuksista. Samalla mahdollistuu rakennusten keskinäinen energia­tehokkuuden vertailu. Tällöin esimerkiksi rakennusten myynnin ja vuokrauksen yhteydessä energia­tehokkuus on valintoja tehtäessä laatukriteeri.

Uusi energiatodistus mahdollistaa aiempaa laajemmin rakennuksen energiatehokkuuden ja sen lämmitystavan ympäristövaikutusten esittämisen. Samalla siirrytään nykyisistä kulutus­tieto­pohjaisista tiedoista rakennuksen ominaisuuksiin perustuviin määrittelyihin. Keskeisiä kokonais­energiatarkastelusta johtuvia muutoksia energiatehokkuusluokan määrittelyssä ovat lämmitys- ja jäähdytystapojen sekä energiamuotojen kertoimien huomioon ottaminen.

Energiatodistuksen uudistuksen yhteydessä kehitetään esimerkiksi väestörekisterikeskuksen RH-tietokantaa kiinteistötietojen rekisteriksi siten, että sinne voidaan viedä keskeiset energia­todistus­tiedot. Tiedot tallennetaan käytännössä joko rakennuslupakäsittelyn tai olemassa olevien rakennusten energiatodistuksen laatimisen yhteydessä.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Ympäristöministeriö
Toteutusaikataulu 10/2011 – 7/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisen rekisterin valmistelu alkoi keväällä 2011 ja tavoitteena on saada rekisteri käyttöön viimeistään vuonna 2013. Rekisteriä on valmisteltu osaksi energiatodistuslain muutosesitystä. Rekisteri sijoittuisi ARAan.
Yhteyshenkilö Teppo Lehtinen ja Maarit Haakana
Lisätietoja ja tausta-aineistoa www.ymparisto.fi/default.asp?node=26804&lan=fi