Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja

Suurimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi kehitetään palveluvyöhykemalli kansainvälisen Urban Growth Boundary (UGB) -mallin mukaisesti. Esimerkiksi Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa on tätä mallia soveltamalla hillitty merkittävästi yhdyskuntarakenteen hajaantumista.

Mallin tavoitteena on ohjata uudisrakentamista olemassa olevien palvelujen piiriin sisällyttämällä palvelulupauksia kartalle määritellyn määräaikaisen rajauksen sisäpuolelle. Väljästi rakennetuille alueille kehitetään liikkumistarvetta vähentäviä fyysisiä ja virtuaalisia lähiratkaisuja.

Palveluvyöhykemalli edellyttää tiivistä seudullista yhteistyötä kuntien välillä. Mallin käyttöönotto edellyttää myös seututasoista palveluverkkoselvitystä, jossa tarkastellaan lähipalveluja, liikkumista ja siitä aiheutuvia kustannuksia sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Palveluvyöhykemallin lähtökohtana tulee olla palveluiden hyvä saavutettavuus joukkoliikenne-, kävely- ja polkupyörävyöhykkeillä tai uusilla tietoteknisillä sovelluksilla.

Palveluvyöhykemallin kehittäminen kuuluu kuntien, Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja Sitran toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto)
Toimenpiteen eteneminen Toteutus etenee
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä MAL-verkoston koordinoimana on toteutettu useita hankkeita, missä on tarkasteltu mahdollisuuksia hallita yhdyskuntarakenteen hajautumista. MAL-verkoston kautta hyviä käytäntöjä ja tavoitteita on välitetty laajasti eri kokoisille kaupunkiseuduille. Hajarakentamisen hallintaan on kiinnitetty huomiota myös maakuntakaavojen ohjauksessa, MRL:n kokonaisarvioinnissa ja sen pohjalta käynnistyneissä muutoshankkeissa. Suurten kaupunkiseutujen kuntien kanssa solmituissa MAL-sopimuksissa palveluverkkotarkasteluiden ja palveluiden sijoittumiseen liittyvien toimenpiteiden rooli ja merkitys yhdyskuntarakenteen hallinnassa on kasvanut.

SYKE:n koordinoimassa Urban Zone 3 –hankkeessa on kehitetty liikkumisen tapoihin perustuvaa vyöhykesuunnittelumenetelmää sovellettavaksi kaupunkiseutujen ajankohtaisissa suunnittelukysymyksissä. UZ3-hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä osallistuvien kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa. Hankkeen tulosseminaari pidetään keväällä 2017.

Yhteyshenkilö Kaisa Mäkelä
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.