Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua

Maankäytön ja liikkumisen suunnittelussa sovelletaan vyöhykeajattelua, jossa kunta- tai palvelu­keskuksen saavutettavuus eri liikennemuodoilla ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Joukko­liikenteen edistämiseksi pyritään luomaan toimiva, bussiliikenteeseen perustuva joukkoliikenne­kaupunkiverkosto.

Joukkoliikennevyöhykkeillä kehitetään vaihtoyhteyksiä sekä polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköintimahdollisuuksia. Yhdyskuntarakenteen ja liikenteen kannalta edullisesti sijaitsevat raideliikenteen asemanseudut rakennetaan riittävän tehokkaasti ja varmistetaan samalla sujuvat, turvalliset ja viihtyisät kävely- ja pyöräily-yhteydet asemille. Rakentamista tehostetaan myös keskeisten bussireittien sekä reittien solmupisteiden ympäristössä. Asemakaava- ja korttelitasolla edistetään toimivien joukkoliikennekatujen suunnittelua ja rakentamista sekä varmistetaan jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden vaatima tila. Asemakaavan pysäköintivarausten sijainnin ja mitoituksen tulee myös tukea henkilöautoriippuvuuden vähentämistä.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja kuntien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto)
Toteutusaikataulu Toteutus suunnitellaan vuonna 2012
Toimenpiteen eteneminen Etenee
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä SYKE on jatkanut liikkumisvyöhykkeisiin perustuvien suunnittelumenetelmien kehittämistä Urban Zone 3 –hankkeessa, missä on laadittu arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä eri kaupunkiseuduilla sekä sovellettu UZ2-hankkeessa kehitettyä vyöhykemenetelmää käytännön suunnittelukohteissa. Pilottikohteina on ollut 14 suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua.

Urban Zone 1-hankkeessa on tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -hankkeessa analyysimenetelmää on kehitetty suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennettu vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan 34 kaupunkiseutua.  Vyöhykemenetelmän taustalla on kolmen kaupunkijärjestelmän malli, jossa kaupunkialueilta tunnistetaan jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkialueet (urban fabrics).

Yhteyshenkilö Kaisa Mäkelä
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.