Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen ohjaus

Tiedollista ohjausta lisätään ja kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin puututaan, jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt saadaan vähenemään. Liikkumisen ohjaukseen osoitetaan riittävät resurssit. Työsuhdeautojen verotusta kiristetään ja muutetaan päästöjä vähentävään suuntaan. Vapaan autoedun käyttöä rajoitetaan. Työntekijöiden pysäköintiedusta tehdään verollista. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikennettä sekä liityntä­liikennettä suosivaan suuntaan. Älykkäiden liikennepalveluiden, kuten joukko- ja kevyen liikenteen sekä liityntäpysäköinnin informaatio-ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden kehitystyötä ja käyttöönottoa tuetaan.

Valtio ja kunnat edistävät erityisesti kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemista siten, että parantunut palvelutaso ohjaa ja tukee joukkoliikenteen käyttöä. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikkaa ja pyritään tarkistamaan autopaikkamäärän laskentaohjeita liikkumisvyöhykkeittäin. Selvitetään edellytyksiä ja mahdollisia mekanismeja pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamiseksi asuntojen hinnoista.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja kuntien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto)
Toteutusaikataulu Toteutus suunnitellaan vuonna 2012
Toimenpiteen eteneminen Etenee suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Liikkumisen ohjauksella osana liikenteen kysynnän hallintaa painottavaa ajattelutapaa kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja. Liikkumisen ohjauksessa oleellista on liikkumistarvetta synnyttävien tahojen osallistaminen. Liikennevirasto vastaa liikkumisen ohjauksen valtakunnallisesta koordinoinnista käyttäen apuna Motivaa. Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla, joita liikennevirasto myöntää hakemuksesta. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen.

Liikenteen hinnoittelulla ja muilla taloudellisilla ohjauskeinoilla on palvelun laadun rinnalla merkittävä vaikutus kulkutavan valintaan. Valtio ohjaa liikenteen kysyntää polttoaine- ja autoverotuksen ja joukkoliikenteen subventioiden kautta. Kunnat vaikuttavat alueidensa autoliikenteen määriin pysäköintimaksuilla. Työsuhde-etujen verotuksella on  vaikutusta henkilöautoliikenteen määrään. Helsingin seudulla on tehty selvityksiä ruuhkamaksujen vaikutuksista liikenteen määriin.

Keväällä 2015 julkaistiin SYKE:n julkaisusarjassa selvitys ”Työmatkakuluvähennyksen yksinkertaistaminen –  kilometriperusteinen matkakuluvähennys ja sen arvioidut vaikutukset”.

Yhteyshenkilö Kaisa Mäkelä
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.