Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen prosessien parempi yhteistyö

Kaavoitusprosessien ja liikennejärjestelmien tai väylähankkeiden suunnitteluprosessien aikataulut sovitetaan yhteen. Ministeriöt kehittävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä liikenneväyliä ja liikennepalveluita koskevien lakien yhteyttä siten, että nämä toimivat paremmin maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnitteluprosessin tukena.

Maakuntakaavojen ja yleiskaavojen sisältövaatimuksiin lisätään vaatimus liikenne­järjestelmä­tarkastelusta. Kaupunkiseutuja koskeville maakunta- ja yleiskaavoille laaditaan erilliset liikenne­järjestelmäsuunnittelun käsittävät sisältövaatimukset.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto)
Toteutusaikataulu Toteutus suunnitellaan vuonna 2012
Toimenpiteen eteneminen Etenee
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Neljän suurimman kaupunkiseudun MAL-sopimukset sisältävät toimenpiteitä, joiden avulla kaavoituksen ja liikennejärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisohjelmien ajoitusta yhdenmukaistetaan.

MRL:n kokonaisarvionnin yhteydessä (2014) tarkasteltiin tarpeita erillisen liikennejärjestelmävaatimuksen sisällyttämisestä lakiin. Vuonna 2016 käynnistettiin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamistyö, jonka yhteydessä tarkastellaan myös maankäytön ja liikenteen suunnitteluprosessien yhtenäistämistä ja vuorovaikutusta.

Yhteyshenkilö Kaisa Mäkelä
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.