Kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi

Kunnille ja kaupunkiseuduille asetetaan velvoite tehdä kestävän liikkumisen suunnitelma, joka huomioi kaikki liikennemuodot, liikenneturvallisuuden sekä kestävän liikkumisen edellyttämät aluevaraukset. Suunnitelma tulee tehdä samanaikaisesti maankäytön yleiskaavatasoisen suunnittelun kanssa. Yhteisenä tavoitteena näissä on optimaalisesti hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja vähentää alueen sisäistä henkilöajoneuvosuoritetta sekä vähentää liikkumisen vaatiman tilan tarvetta. Asemakaavavaiheessa kestävän liikkumisen suunnitelman asettamat reunaehdot ja mahdollisuudet kuvataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Suunnitelmassa tarkastellaan täydennysrakentamisen ja uusien alueiden käyttöönottoon liittyvää järkevää toteuttamisjärjestystä sekä haja- ja lieverakentamisen vaikutuksia.

Osana kestävän liikkumisen suunnittelua selvitetään vaihtoehtoisten liikennemuotojen vuotuiset käyttökustannukset, joiden avulla voidaan vertailla esimerkiksi, millainen joukkoliikenneratkaisu olisi energiankäytön kannalta edullisin.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja kuntien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto)
Toteutusaikataulu Toteutus suunnitellaan vuonna 2012
Toimenpiteen eteneminen Etenee
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Neljän suurimman kaupunkiseudun MAL-sopimukset sisältävät toimenpiteitä, joiden avulla kaavoituksen ja liikennejärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisohjelmien ajoitusta yhdenmukaistetaan.

MRL:n kokonaisarvionnin yhteydessä (2014) tarkasteltiin tarpeita erillisen liikennejärjestelmävaatimuksen sisällyttämisestä lakiin. Vuonna 2016 käynnistettiin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamistyö, jonka yhteydessä tarkastellaan myös maankäytön ja liikenteen suunnitteluprosessien yhtenäistämistä ja vuorovaikutusta.

Yhteyshenkilö Kaisa Mäkelä, LVM?
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.