Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto

Suurimpien kaupunkien johtajat muodostavat suunnannäyttäjäverkoston, joka kannustaa kuntia näkyvästi hakemaan paikalliseen osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä sekä kansallista ja kansain­välistä edelläkävijyyttä kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien kehittämisessä. Tavoitteena on, että useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä Ruotsin Växjön ja Saksan Freiburgin esimerkkien tapaan. Profiloituminen voi perustua esimerkiksi puurakentamiseen, hiilivapaaseen kaukolämpöön ja -jäähdytykseen tai puhtaisiin teknologioihin.

Sitra tukee kaupunginjohtajien ilmastoverkoston toimintaa sekä kaupunkien liittymistä kansainväliseen Covenant of Mayors -verkostoon, joka nostaa esiin menestyjiä ja parhaita käytäntöjä.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu Sitran ja kaupunkien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Sitra
Toteutusaikataulu 04/2011 -> (jatkuva)
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Yhteyshenkilöt Jukka Noponen, Pauli Välimäki (Tampere)
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto aloitti työskentelynsä keväällä 2011 Sitran aloitteesta. Kaupunginjohtajat ovat kokoontuneet kerran vuodessa ilmastoverkoston kokoukseen.

Kokouksissa on tehty kymmenen aloitetta kaupunkien ilmastotekojen vauhdittamiseksi ja arvioitu ja suunnattu kaupunkien ilmastopolitiikkaa. Aloitteet liittyvät rakentamiseen, kaupunkilaisten ilmastotekojen tukemiseen sekä kaupunkien omaan toiminnan kehittämiseen vähähiiliseksi ja ekotehokkaaksi.

Aloitteita on toteutettu kaupunkien yhteistyönä. Myös pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen HSY on osallistunut verkoston toimintaan.

Tärkeimpiä tuloksia ovat olleet ilmastotekojen yhteinen edistäminen kuuden suurimman kaupungin kesken ja päästötavoitteiden tiukentaminen. Kaupungit ovat levittäneet toisilleen hyviä käytäntöjä, kuten yritysten Ekokompassia, rakennusvalvonnan energianeuvontaa ja kaupunkien energia- ja ilmastotiekartan laadintaa. Myös päästöjen mittausta ja seurantaa on yhtenäistetty, ja yhteistyö on laajentunut moniin ilmastoprojekteihin, kuten ilmastokadut ja sähköbussien hankinnat. Myös kaupunkien ekotukitoiminta on edistynyt hyvin: ekotukihenkilöitä on koulutettu jo yli 3000 ja asia on nostettu myös yhteiseksi sitoumukseksi.

Toiminnan tuloksellisuudesta kertoo se, että kaikkien suurten kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt ovat kääntyneet laskuun ja uusiutuvan energian osuus on kasvussa.

Verkosto on osallistunut kansainvälisten ilmastoverkostojen työhön ja määritellyt vuoteen 2030 ulottuvat ilmastotavoitteet. Kaikki kaupungit ovat mukana Covenant of Mayors -sitoumuksessa, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta päästöjen vähentämiseen 20 prosentilla vuoteen 2020.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteet:

  • Energiaviisaan rakentamisen tiekartan laatiminen kuhunkin kaupunkiin. Oulussa kaupunginhallitus on hyväksynyt paikallisen tiekartan 11.12.2012. Muualla ERA17-tavoitteita on sisällytetty osaksi maankäytön ja rakentamisen yksiköiden toimintaohjelmia. Helsingissä oman rakentamisen tavoite on 30 % tiukempi kuin kansallinen taso. Vuoden 2017 jälkeen omassa rakentamisessa on tavoitteena lähes nollaenergiataso. Tampereella on otettu käyttöön energiatehokkaan rakentamisen kannustimina alennukset tontinvuokraan ja maankäyttökorvauksiin. Turku on käynnistänyt energiatehokkaan aluekehittämisen kumppanuushankkeen Siemensin kanssa.
  • Rakentamisen ohjauksen ja rakennusvalvonnan kehittäminen energianeuvonnan ja laadunohjauksen suuntaan. Oulussa ennakoiva laadunohjaus on ollut rakennusvalvonnan säännöllistä toimintaa vuodesta 2005. Sitä on laajennettu korjausrakentamiseen ja asumisen neuvontaan. Pääkaupunkiseudulla rakennusvalvonnan työntekijät ovat saaneet energianeuvonnan koulutuksen ja rakennusvalvontaan on palkattu energia-asiantuntijat, kuten myös Turussa. Tampereella on perustettu RANE – Rakentamisen ja asumisen energianeuvontakeskus.
  • Ilmastoneuvonnan kehittäminen ja asukkaiden ilmastotekojen tukeminen kaupunkien yhteisprojektilla. Ilmastoneuvontahanke toteutettiin vuonna 2012 osana TEM:n ja Motivan energianeuvonnan kehittämishanketta. Pääkaupunkiseudulla Ilmastoinfon toiminta on vakiinnutettu osaksi HSY:n toimintaa. Tampereella Ekokumppanit Oy ja Turussa Valonia vastaavat asukkaiden ilmastoneuvonnasta, Oulussa Oulun Energia antaa asukkaille energianeuvontaa.
  • Ekotukihenkilöiden nimeäminen työpaikoille. Toimintamalli on levitetty pääkaupunkiseudulta kaikkiin kuuteen kaupunkiin. Koulutetut ekotukihenkilöt neuvovat ja ohjaavat oman työpaikkansa ympäristöasioissa. Esim. Helsingin kaupungilla on yli 1000 ekotukihenkilöä, Turussa 250 ja Vantaalla noin 450.
  • Matkustustarpeen vähentäminen ottamalla käyttöön videoneuvottelut. Teknisiä edellytyksiä on selvitetty ja etsitty yhteisiä käytäntöjä videoneuvotteluiden lisäämiseksi. Kaikissa kaupungeissa on käytössä Lync-videoneuvotteluvalmius tietokoneilla. Videoneuvottelujen määrä on vahvassa kasvussa.
  • Ilmastovaikutusten arviointi otetaan kaupunkien talousarvioon ja investointien ilmastovaikutukset arvioidaan. Kaikkien kaupunkien talousarvioiden toiminnallisissa tavoitteissa on asetettu kestävän kehityksen tavoitteita ja päästövähennystavoitteita. Investointien ilmastovaikutusten arviointia on selvitetty erityisesti Turussa ja Helsingissä. Toimintamallia pilotoitiin vuonna 2014.
  • Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Helsingissä ja Espoossa tehtiin selvitykset keväällä 2014. Tampereella selvitys tehtiin vuonna 2013 ja sen perusteella kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite nostettiin 40 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Myös Oulussa ja Turussa selvitys on tehty.
  • Tuetaan kuntien ja valtion ilmastokumppanuusaloitetta. Kuusi suurinta kaupunkia ovat ilmoittautuneet mukaan Kuntaliiton aloitteeseen ja Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku ovat mukana myös sen pilottihankkeessa, joka Suomen Ympäristökeskuksen johdolla on käynnistynyt.
  • Edistetään vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa suurissa kaupungeissa. Kaikissa kuudessa kaupungissa on laadittu kaupungin autohankinnoille päästökriteerit ja rakennettu sähköautojen latausinfraa sekä hankittu ensimmäiset sähköautot. Helsingissä on otettu käyttöön vähäpäästöisten autojen pysäköintiedut .Espoossa on käynnistetty sähköbussikokeilu, Tampereella hybridibussikokeilu. Turussa on tehty selvitys alueellisen liikennebiokaasuyhtiön perustamisesta.
  • Lisätään ilmastoyhteistyötä kaupunkien ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Pääkaupunkiseudulla on käytössä pk-yritysten kevennetty ympäristöjärjestelmä Ekokompassi. Elinkeinoelämän ilmastokumppanuusverkostossa on noin 50 jäsentä. Ekokompassi ei ole vielä levinnyt muihin kaupunkeihin, mutta niissä kehitetään yhteistyötä pk-yritysten kanssa erityisesti cleantech-aloilla.

 

Lisätietoja ja tausta-aineistoa Verkoston sihteeri:
Miika Meretoja, Turun kaupungin ilmansuojeluasiantuntija, puh. 050 554 6148

Kaupunkien yhteyshenkilöt:

Helsinki: Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja
puh. 09 310 32000

Espoo: Sari Soini, kehittämispäällikkö
puh. 046 877 3498

Vantaa: Stefan Skog, ympäristöjohtaja
puh. 09 839 24288

Tampere: Kaisu Anttonen, ympäristöjohtaja
puh. 050 63 698

Oulu: Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
puh. 044 703 6760

Turku: Risto Veivo, kehittämispäällikkö
puh. 050 559 0417

Uutisia: