Erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästöjen lähteenä

Maankäytön ja liikenteen suunnittelua koskevien toimenpiteiden vaikutukset riippuvat yhdyskunnan sijainnista aluerakenteessa, yhdyskunnan koosta ja nykyisestä tiiveydestä sekä tulevasta kehityksestä. Isoilla ja edelleen kasvavilla kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, joukkoliikennejärjestelmien tehostaminen ja hajarakentamisen hallinta ovat erityisen tärkeitä. Oikeansuuntainen kehitys varmistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisen suuntaviivat sisältävällä ohjelmalla sekä vuoteen 2017 asti ulottuvilla energiastrategioilla. Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytetään isoja kaupunkiseutuja koskevat yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat sisältövaatimukset.

Valtion ja isojen kaupunkiseutujen kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyä kehitetään, ja sitä laajennetaan koskemaan myös palvelurakenteen vaikutuksia. Aiesopimusmenettelyssä tarkastellaan mm. harjoitettavan maapolitiikan ja kaavoituksen periaatteita sekä joukkoliikennettä tukevien liikennehankkeiden edistämistä ja niiden ajoituksen sitomista maankäytön kehittymiseen.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja kuntien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Seurantaryhmä kokonaisuutena (ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto).
Toimenpiteen eteneminen Toteutus etenee
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Kestävä aluesuunnittelu -seminaarisarja järjestettiin GBC FInlandin, RAKLIn ja ympäristöministeriön yhteistyönä 2013-2017.

MAL-sopimusmenettely on käytössä neljällä suurimalla, eli Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun  kaupunkiseuduilla. Kesäkuussa 2016 allekirjoitettiin vuoden 2019 loppuun voimassaolevat MAL-sopimukset, joiden lähtökohtana on olleet mm. edellistä kautta koskevien MAL-aiesopimusten seurannasta saadut kokemukset, sekä palveluiden kestävään saavutettavuuteen sisältyvät näkökulmat. MRL:n kaavojen sisältövaatimusten mukaisesti kaavojen laatimisessa tulee huomioida olemassa oleva yhdyskuntarakenne sekä tukea kestävää liikkumista, eli joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.

Yhteyshenkilö Kaisa Mäkelä, Ritva Laine
Lisätietoja ja tausta-aineistoa Toimenpiteitä 3-8+10 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.