Energiatehokkuutta täydennysrakentamisella

Väljien, palveluiden kannalta hyvin saavutettavien, kunnallistekniikan piirissä olevien pientaloalueiden täydennysrakentamista edistetään määrittelemällä yhtenäiset kriteerit alueiden tonttitehokkuudelle ja tehostamalla kaava- tai rakennuslupaprosesseja. Vuosiksi 2012–2015 käynnistettävän asiantuntijakokeilun tavoitteena on auttaa suunnitelmien laatimisessa ja toteutuksen vaatimien päätösten valmistelussa.

Yhdyskunta- ja palvelurakennetta pyritään kehittämään selvittämällä mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisen helpottamiseen. Tavoitteena on löytää keinoja julkisten ja yksityisten palveluiden joustavaan sijoittumiseen. Tiiviimpi yhdyskuntarakenne turvaa myös kaukolämmön toimintaedellytyksiä rakennusten energiankäytön vähentyessä ja edistää hajautetun energiahuollon toteuttamista.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristöministeriön ja kuntien toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen 

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Kuntaliitto/RAKLI
Toteutusaikataulu 2011-
Toimenpiteen eteneminen
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä RAKLI toteutti 11/2014-3/2015 Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa ja näkemyksiä täydennysrakentamisen edistämiseksi lisäämällä osallistujien tietoisuutta täydennysrakentamisen hyvistä ja opettavaisista kokemuksista, käytännöistä sekä aihepiirin tutkimushankkeista. Klinikan tuloksia hyödynnettiin myös Kerrostalojen korjaaminen -klinikalla vuonna 2014 ja Elinvoimaa lähiöihin -klinikalla 2016.

RAKLI toteutti 4/2013-4/2014 yhdessä Lahden kaupungin kanssa Lahden monitoimitalot -klinikan, jolla valmisteltiin kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen toiminnallisesti aiempaa minipuolisempien uudisrakennusten toteutusta vanhojen koulurakennusten tilalle.

RAKLI toteutti 9/2013-4/2014 klinikan, jolla vauhditettiin Lahden radanvarren kehittämistä. Kyseessä on Lahden keskeisin uudistuskohde, jossa aikaisemmin teollisuuden käytössä ollutta aluetta otetaan tehokkaampaan käyttöön.

RAKLI toteutti 1-6/2016 klinikat, joilla paneuduttiin asemanseutujen ja ratapiha-alueiden kehittämiseen. Casena toisella klinikalla oli Turun matkakeskus. Asemanseuduilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen tiivistämispotentiaali, kun tarpeet ja toiminta ratapihoilla muuttuvat ja toisaalta kysyntää keskusta-asumiselle on.

Lue lisää klinikkatyöstä

RAKLIn joulukuussa 2014 julkaistu keskustelupaperi asemakaavoituksen ja kiinteistökehityksen vuorovaikutuksen kehittämisestä käsitteli yhtenä teemana täydennysrakentamista. Tiivistämisen esteitä pyrittiin poistamaan myös Kaavoituksen kustannusvaikutukset -selvityksellä joulukuussa 2015.