Alueiden kehittäminen on yhteistyötä

Energiaviisaat alueet syntyvät julkisen sektorin, yksityisten toimijoiden ja kansalaisten yhteistyöllä. Kaavoituksen sekä rakennuttajan prosessien vuorovaikutteisuutta lisääviä suunnittelukäytäntöjä ja yhteistyömalleja kehitetään. Kokonaisnäkemyksen merkitys kasvaa hankelähtöisen, julkisen ja yksityisen kumppanuuteen perustuvan kaupunkisuunnittelun lisääntyessä.

Yhdyskuntien kehittämiselle asetetaan kaupunkien strategioissa selkeät tavoitteet ja sovitaan siitä, miten kehitystä seurataan. Strategisista tavoitteista johdetaan rajallinen määrä konkreettisia ja sitovia alueellisia tavoitteita, jotka antavat samalla vapauksia erilaisille toteutustavoille. Samalla määriteltävästä seurantamenettelystä muodostuu vakiintunut toimintatapa, ja kaupunki­suunnittelu muuttuu nykyistä tukevammin todennettuun tietoon perustuvaksi toiminnaksi.

Suunnittelun ja toteutuksen johtamista sekä tulosten seurantaa ja arviointia varten kehitetään uusia toimintatapoja ja työkaluja toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kuntien, Tekesin sekä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden toimialaan.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Kuntaliitto/RAKLI
Toteutusaikataulu 1/2012 – 12/2012
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä

Kuntaliitto toteutti  Infra menestyksen perustana -hankkeen, jonka tavoitteena oli mm. parantaa kuntien, valtion ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä rakennetun ympäristön kysymyksissä.

Eri toimijoiden yhteistyötä edistettiin myös järjestämällä keskustelutilaisuuksia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä maankäytössä ja infran rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Alueiden kehittämisen yhteistyömalleja sekä alue- ja toteutuskonsepteja kehitetään RAKLIn klinikkatoiminnan puitteissa. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat lähestyvät klinikoilla alueiden kehittämistä käytännön tilanteiden kautta avoimessa vuorovaikutuksessa.

Klinikoilla selvitetään alueiden kehittämismahdollisuuksia, tunnistetaan kilpailukykytekijöitä ja reunaehtoja, tuotetaan asukas- ja yrityslähtöisiä alue-, kiinteistö- ja palvelukonsepteja sekä luodaan pohjaa kaavoitukselle ja käytännön toteutukselle. Klinikoilla käsitellään asuin- ja toimitilakiinteistöjä, liikenneväyliä ja energiainfraa sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintoja.

Alueiden kehittämiseen liittyvät klinikat muodostavat yhdyskuntaklinikkaohjelman. Klinikkaprosessi tarjoaa uudenlaisen yhteistyömallin yhdyskuntien kehittämiseen. Sitä voidaan pitää myös tehokkaana vuorovaikutuksen paikkana, jossa yksityiset toimijat ja julkinen sektori voivat avoimesti keskustella yhdyskuntien kehittämisen vaihtoehdoista, keinoista ja reunaehdoista sitoutumatta vielä mihinkään yksittäiseen ratkaisuun.

Energiatehokkaan asumisoikeuspientaloalueen kehittämistä ja siihen liittyvää yhteistyötä kehitettiin vuonna 2011 valmistuneella Soininen –klinikalla.

Vanhojen palveluasuntojen korvaamista nykyaikaisella ja energiatehokkaalla hyvinvointikeskuksella ja siihen

liittyvää yhteistyötä kehitettiin 2012 valmistuneella Onnelanpolku-klinikalla.

Uusiutuvan ja ylijäämäenergian alueellista hyödyntämistä sekä siihen liittyvää yhteistyötä kehitetään Alueelliset energiaratkaisut –klinikalla, joka toteutettiin 10/2011 – 8/2012.

Östersundom-klinikassa selvitettiin aurinkoenergian hyödyntämistä sekä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä Helsingin Östersundomin kaavoituksen ja suunnittelun tueksi. Klinikka toteutettiin syksyllä 2012.

Raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskunnan kehittämistä ja siihen liittyvää yhteistyötä kehitettiin syksyllä 2011 Peltosaari-Riihimäki –klinikalla.

Klinikoiden aloitustilaisuudet ja tulosseminaarit ovat ammattilaisille avoimia. Klinikoiden raportit ja muu julkaistava aineisto julkistetaan sähköisenä internetissä.