Alueille ja rakennuksille ympäristöluokitukset

Alueita ja rakennuksia luokitellaan niiden energiatehokkuuden ja ekologisen kestävyyden perusteella. Kun rakennuksella on hyvä ympäristöluokitus, siihen löytyy helpommin käyttäjät, rakennuksen käyttöaste paranee, saadaan paremmat vuokratulot ja sen myyntiarvo nousee. Ekotehokkuudesta syntyy kaikille osapuolille kilpailuetua ja lisäarvoa. Suomeen tarvitaan täten tänne mukautetut ja kansainvälisesti tunnustetut rakennusten luokitusmenettelyt ja -järjestelmät, jotka koskevat alueita, uudisrakentamista ja nykyistä rakennuskantaa.

Käyttökelpoisia luokittelujärjestelmiä on useita, mm. saksalainen DGNB, brittiläinen BREEAM, japanilainen CASBEE ja amerikkalainen LEED, mutta ne vaativat kansallista sopeuttamista. Suomalainen järjestelmä oli PromisE, jonka päivitetty versio on nimeltään RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus. Uusien rakennusten lisäksi myös jo olemassa olevat rakennukset on aika luokitella.

Luokitusjärjestelmien kehitys ja käyttöönotto tapahtuu nopeasti Green Building Council Finlandin johdolla. Sitra tukee hankkeen etenemistä.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen 

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen RAKLI
Toteutusaikataulu 9/2011 – 5/2013, 2015-2016
Toimenpiteen eteneminen Toteutumassa suunnitellusti
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä 2016 julkistettiin RTS rakennusten ympäristöluokitus, joka pohjautuu ensimmäiseen suomalaiseen järjestelmään, PromisE:en.

GBC Finlandin hankkeessa kehitetyt rakennusten elinkaarimittarit otettiin käyttöön 2015.

1. Erilaisten työkalujen kokoaminen linkkeinä FIGBC:n nettisivuille

Tavoitteena on koota Suomessa ja kansainvälisesti vuosien varrella kehitetyt työkalut ja mittaristot yhteen paikkaan ja ryhmitellä ne soveltuvuuden perusteella erilaisten omistajasegmenttien alle. Tarkoituksena on tarkastella asiaa ammattimaisen kiinteistöomistamisen kannalta, asunto-osakeyhtiöissä, pientaloissa ja aluerakentamisessa.

2. Ydinindikaattoreiden ja tavoitetasojen määritys

Toisessa vaiheessa sovitaan mittarit eri ympäristötehokkuuden osaamisalueille (energia, materiaalit, vesi & jätevesi & jätteet ja sisäympäristön laatu) ja niiden eri tasoille tavoitearvot (vrt. Sisäilmastoluokat S1, S2 ja S3). Kolmostaso olisi määräyksiä vastaava, toinen taso niitä parempi ja kolmas taso haastava.

3. Johtamis- ja luokitustyökalujen arviointi ja pilotointi

Kolmannessa vaiheessa haetaan pilottikohteita, joissa vertaillaan erilaisten työkalujen soveltuvuutta rakennetun ympäristön kestävyyden johtamiseen ja saadaanko mittareissa aikaan kehitystä.

4. Kannustinjärjestelmän rakentaminen

Kehitetään palkitsemisjärjestelmä, jolla voidaan antaa tunnustusta kaikille niille, jotka ovat systemaattisesti aloittaneet ympäristötehokkuuden seuraamisen ja toisaalta palkita ne, jotka ovat saavuttaneet parhaat tulokset.

2011 KTI Kiinteistötieto kehitti Eko- ja energiarating-palvelun, jossa arvioidaan neljää keskeistä kiinteistön ympäristötehokkuuden osa-aluetta: lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta sekä jätehuollon kustannuksia. Ratingin kautta muodostuva arvosana tarjoaa mahdollisuuden arvioida oman kiinteistön suoriutumista suhteessa sekä kaikkiin muihin saman kiinteistösektorin kiinteistöihin että tarkempaan verrokkiryhmään.

 

Lisätietoja ja tausta-aineistoa www.figbc.fi