Nollaenergiarakentamisen mahdollistava aurinkosähkövalmius

Jotta rakennuksista saadaan lähes nollaenergiatasoisia, tarvitaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa. Käytännössä tämä tarkoittaa aurinkosähkön paikallista tuotantoa. Sähköverkkomme mahdollistavat kulutuskohteessa tuotetun sähkön syöttämisen verkkoon. Mikro­voimaloiden yleistyminen edellyttää siirtymäkaudelle yhteiskunnan tukea esimerkiksi investointi­avustuksina.

Aurinko tuottaa merkittävän määrän päästötöntä energiaa. Nopeasti toteutetut aurinkosähkön tuotantoon liittyvät toimenpiteet mahdollistavat laajamittaiseen, lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen ennen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin takarajaa. Näin Suomi voi olla nolla­energia­ratkaisujen kehittämisen edelläkävijä. Tämä vahvistaa koko kiinteistö- ja rakennusalan ja valmistavan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä ja voi johtaa merkittävään nolla­energia­ratkaisujen vientiin.

Toimenpiteen toteuttaminen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja yritysten toimialaan. Tekesin useat ohjelmat tukevat uusiutuvan ja hajautetun energian tutkimus- ja kehityshankkeita.

Toimenpiteen toteutuksen eteneminen

Toimenpiteen toteuttamisesta vastaava seurantaryhmän jäsen Tekes
Toteutusaikataulu 10/2011 – 12/2013
Toimenpiteen eteneminen Päättynyt
Kuvaus toimenpiteen etenemisestä Tekesin Fiksu kaupunki, Kestävä yhdyskunta, Groove ja Toiminnalliset materiaalit -ohjelmat tukivat aiheen toteutumista rahoittamalla kehityshankkeita ja kokoamalla alan toimijoita yhteen.Noin puolen vuoden välein järjestetyt aurinkoenergiatapahtumat houkuttelivat paikalle satoja aiheesta kiinnostuneita yrityksiä, tutkijoita, kaupunkien ja rakennuspuolen edustajia.

Tilaisuuksien esitysaineistot, mm Aurinkoenergia Pohjolassa –seminaari 17.6.2014 ja Toiminnalliset materiaalit- ja Groove-ohjelmien aurinkoenergiaseminaari 11.2.2013 löytyvät sivulta: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/paattyneet-ohjelmat/groove/aineistot/

Tekesin Groove-ohjelma on rahoittanut FinSolar-hanketta, jonka tavoitteena on aurinkoenergian kasvun vauhdittaminen. Hankkeessa on mukana noin 50 yritys- ja organisaatiokumppania. Hankkeessa on koottu ajankohtaista markkintietoa ja dataa, tehty toimenpideohjeita ja -suosituksia mm kunnille sekä kannattavuuslaskelmia erityyppisille toimijoille. Lisätietoa: www.finsolar.net

Käynnissä oli useita tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa selvitettiin aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden yhdistämistä rakennus- ja aluetason järjestelmiin. Useita pilottihankkeita on toteutettu onnistuneesti, näistä esimerkkejä Kestävä yhdyskunta -ohjelman julkaisussa.

Keväällä 2012 julkaistiin kuvaus suomalaisesta aurinkoklusterista, ja keväällä 2013 katalogi suomalaisista aurinkoenergiaratkaisuja tarjoavista tahoista.

Toimijoita alalla oli mukana 2013 noin 100.

Keväällä 2013 perustettiin Suomen Lähienergialiitto ry, joka edistää pienimuotoisen uusiutuvan energian tuotantoa ja tehokasta käyttöä  Suomessa. Liitto kokoaa uusiutuvan energian yhdistykset ja muut lähienergiasta kiinnostuneet yhteistyöhön näkyvyyden ja yhteisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Motiva kokosi TEM:n toimeksiannosta työryhmän pohtimaan sähkön pientuotannon edistämistä. Työryhmä selvitti kevään 2013 aikana mm. verkkoon liittymisen esteitä, sekä kuntien lupakäytäntöjen ja verokohtelun yhtenäistämistä, ylijäämäsähkön myynnin helpottamista sekä muita pelisääntöjä pientuotannon ostolle.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitettiin keväällä 2013. Strategiassa on noin 130 linjausta, joista osa (kohdat 63-69) koskee erityisesti pientuotantoa.

Yhteyshenkilö Karin Vikman, Virpi Mikkonen, Reijo Kangas (Tekes), Karoliina Auvinen (Sitra)
Lisätietoja ja tausta-aineistoa www.tekes.fi/groove

www.tekes.fi/kaupunki